Všeobecné obchodní podmínky

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nájmu movitých věcí je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu movitých věcí (dále jen „nájemní smlouva“), uzavřené mezi pronajímatelem, nabytkarna s.r.o., sídlem Horácké náměstí 1466/4, 621 00 Brno, IČ: 08417300, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113447, a nájemcem.

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Provozovatelem NÁBYTKÁRNA je nabytkarna s.r.o., sídlem Horácké náměstí 1466/4, 621 00 Brno, IČ: 08417300. Kontaktní údaje: tel. +420 737 313 504, email: ahoj@nabytkarna.cz

 

1.2 Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy jsou movité věci, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „předmět nájmu“. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý k jeho obvyklému užívání.

1.3 Předmět nájmu zůstává po celou dobu nájmu majetkem pronajímatele.

2. Uzavření smlouvy

 

2.1 Nájemce učiní poptávku pro uzavření nájemní smlouvy emailem, ve kterém uvede zejména: jméno a příjmení/firmu nájemce, datum narození/IČ, adresu trvalého bydliště/sídla, email a telefon, označení zboží a požadovaný počet kusů a požadovaný termín nájmu. Na základě poptávky nájemce zašle pronajímatel návrh nájemní smlouvy spolu s těmito obchodními podmínkami nájemci. Smlouva je platně uzavřena přijetím návrhu smlouvy nájemcem. Za přijetí návrhu smlouvy se považuje podpis smlouvy, písemné vyjádření souhlasu s jejím obsahem emailem či zaplacení zálohy na nájemné dle čl. 4.3 těchto obchodních podmínek.

 

2.2 Nájemce uzavřením smlouvy výslovně prohlašuje, že žádá o zahájení plnění dle nájemní smlouvy i ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 těchto obchodních podmínek.

 

3. Doba nájmu, předání a převzetí

 

3.1 Nájem se sjednává na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Ustanovení o obnovení nájemní smlouvy po uplynutí doby nájmu se i v případě, že pronajímatel o vrácení výslovně nepožádá, nepoužije.

 

3.2 Základní a zároveň minimální účtovaná doba nájmu je stanovena na 1 den, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak. Do účtované doby nájmu se nezapočítává den, v němž byl předmět nájmu předán nájemci, a dále den, v němž nájemce předmět nájmu vrátí pronajímateli v souladu s nájemní smlouvou. 

 

3.3 Nájemce převezme a následně předá předmět nájmu zpět pronajímateli v den ujednaný nájemní smlouvou, a to ve skladových prostorách pronajímatele na adrese: Kárníková 25, 621 00 Brno. 

 

3.4 O předání a převzetí předmětu nájmu bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Podpisem předávacího protokolu nájemce potvrzuje, že převzal předmět nájmu odpovídající nájemní smlouvě a ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl pronajímatelem poučen o způsobu jeho užívání dle čl. 5 a 6 těchto obchodních podmínek.

 

3.5 Bude-li nájemce v prodlení s převzetím předmětu nájmu delším jak 1 den, jedná se o podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu dle nájemní smlouvy. Smluvní pokutu je pronajímatel oprávněn započíst na uhrazenou zálohu dle čl. 4.3 těchto obchodních podmínek.

 

3.6 Prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu pronajímateli je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu dle nájemní smlouvy. Nájemce je srozuměn s tím, že v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn činit veškeré právní kroky vedoucí k jeho vydání a úhradě veškerých závazků nájemce vůči pronajímateli.

 

3.7 Bude-li nájemce v prodlení s vrácením předmětu nájmu pronajímateli delším jak 3 pracovní dny, má se za to, že předmět nájmu nevrátí (z důvodů odcizení, ztráty, zničení aj.) a pronajímatel je oprávněn nárokovat na nájemci náhradu škody ve výši odpovídající pořizovací ceně nového kusu, není-li postupováno dle čl. 5.3 těchto obchodních podmínek.

 

4. Nájemné

 

4.1 Nájemce je povinen uhradit pronajímateli nájemné specifikované v nájemní smlouvě, odpovídající částce uvedené na webových stránkách pronajímatele www.nabytkarna.cz ke dni uzavření nájemní smlouvy.

 

4.2 Nájemce uhradí nájemné ve dvou platbách – 50% částky celkového nájemného při uzavření nájemní smlouvy formou zálohy a zbývajících 50% částky celkového nájemného při převzetí předmětu nájmu. 

 

4.3 Pronajímatel vystaví zálohovou fakturu na částku odpovídající 50% celkového nájemného a zašle ji nájemci spolu s návrhem nájemní smlouvy. Uhrazení zálohy je nutné pro rezervaci předmětu nájmu, neuhrazením zálohy v termínu splatnosti se smlouva či její návrh ruší. Uhrazením zálohy se má za to, že nájemce s obsahem smlouvy a těchto obchodních podmínek souhlasí.

 

5. Práva a povinnosti stran

 

5.1 Pronajímatel při předání předmětu nájmu poučí nájemce o montáži, manipulaci i ošetření předmětu nájmu. Nájemce je zejména upozorněn na tyto údaje:

- stoly jsou skládací, pro transport jsou demontovány nohy stolu, nájemce obdrží veškeré nářadí a součástky (šrouby), které jsou nutné k následné montáži, spolu s potřebnými pokyny k montáži,

- nosnost stolu je 200 kg, k manipulaci se stoly jsou potřeba alespoň 2 dospělé osoby,

- při manipulaci je nutné zacházet se stoly a židlemi opatrně, předcházet oděrkám a nárazům,

- předmět nájmu by neměl být vystaven trvalému dešti či nadměrnému ušpinění,

- nábytek je nutné předat pronajímateli čistý, umytý vlhčeným hadrem.

 

5.2 Při převzetí předmětu nájmu od nájemce je pronajímatel, nebo jím pověřený pracovník, povinen předmět nájmu zkontrolovat, zejména jeho počet a případné poškození a vyčíslit případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím.

 

5.3 V případě zjištěných škod na předmětu nájmu bude s nájemcem nebo s jím určenou odpovědnou osobou sepsán záznam o škodách na předmětu nájmu, který je součástí předávacího protokolu. Zjištěné škody budou následně nájemci vyúčtovány a pronajímateli uhrazeny v hotovosti při převzetí předmětu nájmu nebo na základě faktury nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu.

 

5.4 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze k účelu, který je pronajímatelem prezentován na webových stránkách pronajímatele www.nabytkarna.cz a který je vzhledem k povaze věci obvyklý. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoli změny či úpravy.

 

5.5 Nájemce není oprávněn dále pronajímat, zapůjčit či jiným způsobem přenechat k užívání předmět nájmu jiným právnickým nebo fyzickým osobám.

 

5.6 Má-li předmět nájmu vadu, pro kterou ho nelze řádně užívat nebo pro kterou ho lze užívat jen se značnými obtížemi, je nájemce povinen o této skutečnosti informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu. Nájemce má právo, aby mu pronajímatel poskytl jinou věc sloužící témuž účelu jako předmět nájmu, má-li pronajímatel takovou věc k dispozici, jinak má nájemce právo odstoupit od nájemní smlouvy.

 

5.7 Po dobu, po niž nájemce nemohl předmět nájmu řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného, anebo na slevu z nájemného nebo snížení nájemného; své právo musí nájemce uplatnit u pronajímatele do konce ujednané doby nájmu, jinak zanikne. 

 

5.8 Po dobu této platnosti a účinnosti nájemní smlouvy je nájemce povinen se o předmět nájmu řádně starat, především je chránit před ztrátou, poškozením, ušpiněním a namoknutím a zajistit, aby tyto povinnosti dodržovaly i třetí osoby manipulující s předmětem nájmu. 

 

5.9 Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na předmětu nájmu od jeho převzetí až do předání pronajímateli. Nájemce neodpovídá za opotřebení způsobené řádným užíváním. V případě řešení škody prostřednictvím pojištění nájemce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli také případný rozdíl mezi pojistným plněním a výší škody. 

 

6. Přeprava

 

6.1 Pronajímatel nezajišťuje přepravu předmětu nájmu. 

 

6.2 Nájemce je povinen si přepravu ze skladových prostorách pronajímatele na adrese Brno, Kárníková 25 a zpět zajistit na vlastní náklady. Pronajímatel může v případě zájmu nájemci poskytnout kontakt na poskytovatele pronájmu vozidla - dodávky se sídlem v blízkosti skladových prostor pronajímatele. 
 

6.3 Nakládku a vykládku je povinen zajistit nájemce, není-li předem s pronajímatelem dohodnuto jinak. K nakládce a vykládce předmětu nájmu jsou potřeba nejméně 2 dospělé osoby. 

 

6.4 Pronajímatel poučí nájemce o způsobu nakládky a vykládky, upevnění a přepravy předmětu nájmu při předání předmětu nájmu nájemci. Pronajímatel může nájemci vypůjčit upevňovací pásy k upevnění předmětu nájmu v nákladovém prostoru vozidla. 

 

6.5 Nájemce je povinen dbát na řádné a bezpečné naložení a vyložení předmětu nájmu, jeho upevnění v nákladovém prostoru vozidla a jeho přepravu dle pokynů pronajímatele tak, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

7. Zánik smlouvy

 

7.1 Nájemní smlouva zaniká: 1) splněním závazku, 2) uplynutím doby, 3) dohodou obou smluvních stran, 4) splněním rozvazovací podmínky 5) odstoupením od smlouvy. 

 

7.2 V případě nájemních smluv uzavřených distančním způsobem, má nájemce, který je spotřebitelem, právo odstoupit od nájemní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí nájemce - spotřebitel zaslat v této lhůtě na adresu sídla pronajímatele, přičemž může využít formulář, který je nedílnou přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek. 

 

7.3 Nájemce - spotřebitel nemůže odstoupit od nájemní smlouvy, pokud již byla pronajímatelem splněna před uplynutím lhůty 

pro odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 těchto obchodních podmínek.

 

7.4 Pokud nájemce vypoví či jiným způsobem ukončí nájemní smlouvu ve lhůtě 3 – 1 měsíců před sjednanou dobou nájmu, náleží pronajímateli 50 % uhrazené zálohy dle čl. 4.3 těchto obchodních podmínek. Zbývající část zálohy bude nájemci vrácena do 5 pracovních dnů od přijetí ukončení nájemní smlouvy pronajímatelem.

 

7.5 Pokud nájemce vypoví či jiným způsobem ukončí nájemní smlouvu ve lhůtě menší jak 1 měsíc před sjednanou dobou nájmu, náleží pronajímateli 100 % uhrazené zálohy dle čl. 4.3 těchto obchodních podmínek. 

 

8. Ochrana osobních údajů

 

8.1 Pronajímatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) a tyto údaje nájemce bude zpracovávat v souladu s právními předpisy. Informace související se zpracováním osobních údajů nájemce jsou k dispozici také na www.nabytkarna.cz.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

 

9.1 Pronajímatel a nájemce se zavazují řešit spory z nájemní smlouvy v prvé řadě smírnou cestou, nebo se o mimosoudní řešení věci alespoň pokusit. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1 V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

10.2 Jestliže se jedno nebo více ujednání těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů neplatnými či se k nim nebude přihlížet, ostatní ujednání těchto podmínek tímto nejsou dotčena.

 

10.3 Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní nejméně s 30 denním předstihem prostřednictvím internetových stránek www.nabytkarna.cz.

 

10.4 Pronajímatel a nájemce se pro případ, že závazkový vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, dohodli tak, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze závazných právních předpisů.

 

10.5 Nájemce – spotřebitel prohlašuje, že byl pronajímatelem před podpisem této smlouvy informován a poučen ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku, a že mu byly před podpisem této smlouvy sděleny údaje dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10.6 Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí.

 

10.7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2019.